0105304English Poetry
ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105202

Course Description
บทประพันธ์ประเภทร้อยกรองโดยกวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน กลวิธีในการประพันธ์ และลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อความหมาย แก่นเรื่อง และถ่ายทอดอารมณ์ การตีความละประเมินค่างานร้อยกรองที่คัดสรรอย่างมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม


British and American poetry, composing strategies and language styles used in conveying meaning, theme and mood; practice in interpreting and evaluating selected poetry with reference to suitable criteria
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54