0105303English Prose
ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105102

Course Description
งานเขียนประเภทร้อยแก้วโดยนักประพันธ์ชาวอังกฤษและอเมริกัน กลวิธีในการประพันธ์และลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อความหมาย แก่นเรื่อง และถ่ายทอดอารมณ์ การตีความและประเมินค่างานร้อยแก้วที่คัดสรรอย่างมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม


British and American prose; writing techniques and language styles used in conveying meaning, theme and mood; interpreting and evaluating selected prose with reference to suitable criteria
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet