0105301English for Humanities and Social Sciences
ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการการพูด ฟัง อ่าน เขียน เกี่ยวกับงานวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ศัพท์เฉพาะและโครงสร้างที่จำเป็นฝึกการนำเสนอเชิงวิชาการ การฝึกอ่านเนื้อหาเชิงวิชาการและเขียนสรุป


Speaking, listening, reading, and writing skills for academic purposes in the fields of humanities and social sciences; technical terms and essential English grammatical structures;
practice in academic oral presentation; practice in reading various academic texts and writing a summary
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55