0105290Cross-Cultural Communication
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วัฒนธรรมไทยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม หลักการและทักษะในการ สื่อสารข้ามวัฒนธรรม การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทต่างๆ และการเรียนรู้มารยาทสากล


Thai culture and cultural diversity; principles and skills of cross-cultural communication; use of English in various cross-cultural communication contexts and learning of universal etiquette
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54