0105256Intercultural Business Communication
การสื่อสารทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและทักษะในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การใช้ภาษาอังกฤษในการอภิปรายและการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในบริบททางธุรกิจ บริษัทข้ามชาติ การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ นิทรรศการนานาชาติ การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาให้เหมาะสม


Principles and skills in intercultural communications; use of English for discussion and presentation for international communication in the business context; multinational corporations; international seminars and conferences; world exhibitions;
appropriate use of verbal and non-verbal languages
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet