0105255Basic Business Translation
การแปลทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปล การแปลเอกสารทางธุรกิจ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการสื่อสารการตลาด คู่มือการใช้งาน ข่าวธุรกิจ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ


Principles and basic strategies of translation; translation of various types of business documents; publications for marketing communication; user manuals; business-related news from English to Thai and Thai to English
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54