0105254English Paragraph Writing for Business
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและรูปแบบของงานเขียนอนุเฉทในบริบทธุรกิจ การเขียนโดยใช้สำนวนและโครงสร้างไวยากรณ์สำหรับงานเขียนเชิงธุรกิจ โครงสร้างประโยค ประโยคใจความสำคัญ ใจความหลัก การใช้คำเชื่อมความ การค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลจริง การวางแผนและการลงมือเขียนจริง การเขียนอ้างอิงเอกสารตำราและงานต่าง ๆ

Features and forms of business written paragraph; practice in writing business paragraph: sentence structures, topic sentences, thesis statements, transition markers, researching and retrieving information from authentic resources,
planning, and actual writing, the use of quoted material and referenced work.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54