0105254English Structure for Business
โครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษด้านโครงสร้างของประโยค สาเหตุและแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาด


Practice in using English structure; analysis of errors in using English sentences; causes and means of correcting the identified errors
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54