0105253Business English Listening and Speaking 2
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยเน้นข้อความและบทสนทนาในบริบทที่เป็นทางการ การจับใจความสำคัญจากการฟังสถานการณ์ทางธุรกิจเพื่อรายงานและแสดงความคิดเห็น


English listening and speaking skills in business with emphasis on messages and conversations in formal setting; summarizing business situations, reporting and giving opinion on the situations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54