0105252Basic Reading for Business
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจขั้นต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและเทคนิคการอ่านเบื้องต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ฝึกอ่านจับใจความจากข้อความเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อหาหัวข้อ ใจความหลักและรายละเอียด


Principles and techniques in reading for business purposes; practice in reading short passages for topic, main idea, and details
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55