0105250Writing for Business Correspondence
การเขียนเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและทักษะการเขียนเอกสารทางธุรกิจ สำนวนและรูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารในสำนักงาน


Principles and writing skills for business correspondence; expressions and patterns used in office communication
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54