0105247English Listening and Speaking for Negotiation
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการฟังและพูดในการเจรจาต่อรอง สำนวนและรูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ


English listening and speaking skills for negotiation; use of appropriate English expressions and sentence patterns to negotiate in different situations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54