0105242English Writing for Communication 2
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105241

Course Description
หลักการเขียน องค์ประกอบ โครงสร้าง ชนิด และกระบวนการเขียนเรียงความในรูปแบบต่างๆ


Principles, components, structures, types, and processes involved in various types of essay writing
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54