0105241English Writing for Communication 1
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการเขียน องค์ประกอบ โครงสร้าง ชนิด และกระบวนการเขียนย่อหน้าในรูปแบบต่างๆ


Principles, components, structures, types, and processes involved in paragraph writing
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet