0105241English Writing for Communication 1
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการเขียน องค์ประกอบ โครงสร้าง ชนิด และกระบวนการเขียนย่อหน้าในรูปแบบต่างๆ


Principles, components, structures, types, and processes involved in paragraph writing
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54