0105241English for Negotiation
ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักและทักษะในการเจรจาต่อรอง สำนวนและรูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ


Principles and skills in negotiation; English expressions and patterns used for negotiations in various situations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54