0105234French for Business
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105112

Course Description
การฟังพูด อ่าน และเขียนภาษาฝรั่งเศส ศึกษาคำศัพท์ สำนวน วัจนกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันสำหรับโครงสร้างบุคลากรบริษัทดำเนินธุรกิจ เช่น ระบบและขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ และงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ


Listening, speaking, reading and writing required by any business company, vocabulary, expressions and speech acts concerning structures and human resources of business
companies: system and procedures in running business and different fields of work related to business
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54