0105233French for Secretary
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับเลขานุการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105112

Course Description
การฟังพูด อ่าน และเขียนภาษาฝรั่งเศส ศึกษาคำศัพท์ สำนวน วัจนกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของอาชีพเลขานุการ


Listening, speaking, reading and writing French, vocabulary, expressions and speech acts in the daily life of a secretary
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54