0105232French for Eco -Tourism
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105112

Course Description
ศัพท์ สำนวน วัจนกรรมในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่วโดยมีจุดประสงค์เพื่อการเรียนรู้ทางภาษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนิสิตในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคต


Vocabulary, expressions and speech acts in every day life related to Eco-tourism under the objectives of learning French for future career and enhancing the students ’ activities in taking care and conserving nature and the environment
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55