0105231French for Tour Guide
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105112

Course Description
ศัพท์ สำนวน วัจนกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสถานการณ์จริงตามสถานที่ต่าง ๆ


Vocabulary, polite expressions and speech acts related to tourism industry and tourist Situations in different places
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet