0105229Reading French for Comprehension 2
การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กลยุทธ์ในการอ่าน การอ่านภาษาฝรั่งเศสในระดับที่ซับซ้อนขึ้น การวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่าน


Reading strategies: Reading the French texts at a more complex language level,
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54