0105228French Paragraph Writing
การเขียนอนุเฉทภาษาฝรั่งเศส
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105227 หรือ
0105227

Course Description
ศัพท์ สำนวน คำเชื่อมความ โครงสร้างประโยค และโครงสร้างอนุเฉทแบบต่าง ๆ


Vocabulary, expressions, conjunctions, sentence structures and stuctures of paragraph
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54