0105227Basic French Writing
การเขียนภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เขียนโครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ ศัพท์ สำนวน ฝึกเขียนประโยคและข้อความสั้นๆ ในระดับเบื้องต้น


Writing sentence structures; vocabulary, expressions, writing short sentence and simple texts
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54