0105226French Listening and Speaking 2
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105225

Course Description
การฟังและการพูดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน จับใจความเพื่อนำมาบรรยายหน้าชั้นเรียน


Listening to topics related to currents affaires and identifying main ideas to report to class
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54