0105223French Reading 1
การอ่านภาษาฝรั่งเศส 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
อ่านตัวบทภาษาฝรั่งเศสที่มีศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคง่าย ๆ การลำดับความคิด การสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่อ่าน


Reading French texts which have vocabulary, expressions and simple sentence structures; understanding in term of structures and organizations; writing summaries of the texts read
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54