0105222Intermediate French Skills for Communication
ทักษะทางภาษาฝรั่งเศสขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง บทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน


Practice of intermediate level of listening, speaking, reading, and writing skills in French; conversations frequently used in daily life
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54