0105222Intermediate French Skills for Communication
ทักษะทางภาษาฝรั่งเศสขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับกลาง และบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน


Practical lesson for intermediate level of listening, speaking, reading, and writing skills in French; and expressions and conversations frequently used in daily life
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54