0105201Basic Communicative English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับ ผู้ใช้ระดับพื้นฐานศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็นในการฟัง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวในสถานการณ์ต่างๆ


English listening, speaking, reading, and writing skills for daily life communication for basic users; essential English vocabularyand grammatical structures for listening, speaking, reading, and writing about daily activities in various situations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55