0105154English Error Analysis and Corrections in Business Contexts
การวิเคราะห์และการแก้ไขข้อผิดพลาดภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์โครงสร้างและข้อผิดพลาดภาษาอังกฤษที่ใช้ในประโยค การระบุสาเหตุและ แนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ปรากฏในบริบททางธุรกิจ และสามารถเขียนสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์


Analysis of English structures and errors used in sentences; locating causes and identifying means of correcting the identified errors in business contexts and grammatically communicate in the business writing
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54