0105153Business English Listening and Speaking 1
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นในบริบททางธุรกิจ การจับใจความสำคัญ รายงาน และแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การตั้งถามคำถามและตอบคำถาม หรือให้ข้อมูล เกี่ยวกับธุรกิจแบบสั้น ๆ


Basic English listening and speaking in business contexts; summarizing, reporting, and giving opinions on the business-related situations; asking and answering questions; giving short business information
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet