0105152Basic English Grammar for Communication
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดและหน้าที่ของคำ โครงสร้างวลี อนุประโยค และประโยคพื้นฐาน ความ สอดคล้องของประธานและกริยา การใช้กาลที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารเบื้องต้น


Types and functions of words, basic phrase, clause, and sentence structures, subject and verb agreement, and use of tenses for basic communication
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54