0105150Essential English Structure
โครงสร้างภาษาอังกฤษหลัก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างและการใช้ประโยคภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน รูปแบบและหน้าที่ของคำและวลีประเภทต่างๆ ประโยคความเดี่ยวประโยคความรวมและการใช้คำเชื่อม โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในระดับที่ซับซ้อนขึ้น การเรียบเรียงประโยคความซ้อน
โดยใช้คำเชื่อมที่เหมาะสม การขยายประโยคด้วยวลีประเภทต่าง ๆ รูปแบบของประโยครายงาน

Fundamental English sentence structure and usage; forms and functions of various types of words and phrases; simple and compound sentences; usage of coordinate conjunctions; complex structure of English sentences and usage;
composition of complex sentences with proper subordinate conjunctions and clauses; modification of sentences with various types of phrases; forms of reported speech
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54