0105148Chinese Conversation in Daily Life
การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกสนทนาภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย การใช้ศัพท์ สำนวนและการออกเสียงที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม การฝึกทักษะการฟังประโยคและบทสนทนาเพื่อความเข้าใจ


Practice in Chinese conversations in daily-life situations on and off campus; word, idiom and pronunciation accuracy and appropriateness for each situation; listening comprehension of sentences and conversations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54