0105147Intermediate Chinese Skills for Communication
งทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยคำศัพท์ สำนวน ถ้อยคำ และบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ความรู้อักษรจีนพื้นฐานในระดับ 500 ตัว


Practice in listening, speaking, reading and writing skills with vocabulary, idioms, expressions and conversations frequently used in daily life; knowledge of 500 Chinese characters
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54