0105146English for Note-taking and Summarizing
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกและสรุปความ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เทคนิคและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการจดบันทึกและสรุปความจากการประชุม การบรรยาย การสัมภาษณ์ เอกสารและสื่อในรูปแบบต่างๆ


Techniques and skills for note-taking and summarizing at meetings, lectures, interviews, written documents, and various forms of media
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54