0105142Advanced English Grammar for Communication
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นสูง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105141

Course Description
โครงสร้างวลี อนุประโยค และประโยคแบบต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การวิเคราะห์ และแก้ไขโครงสร้างที่ผิดหลักไวยากรณ์


More complex phase, clause, and sentence structures; analysis and correction of ungrammatical structures
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54