0105124French Conversation in Daily Life 2
การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105123 หรือ
0105123 หรือ
0105123

Course Description
สนทนาภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ต่าง ๆ ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคในระดับที่สูงขึ้น


French conversation taken place in various situations, vocabulary, expressions and sentence structures at a higner level
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54