0105122Elementary French 2
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105121 หรือ
0105121

Course Description
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน คำศัพท์ ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษาฝรั่งเศส


Listening, speaking, reading, writing, vocabulary and grammar in French at a more advanced level emphasizing the understanding of French speaking peoples culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55