0105121French for Regional Dancing and Dresses
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการเต้นระบำพื้นเมืองและการแต่งกายประจำแคว้นฝรั่งเศส
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์ สำนวนภาษาฝรั่งเศส สำหรับการเต้นระบำพื้นเมืองและเครื่องแต่งกายของแคว้นต่าง ๆ เช่น แคว้นเบรอตาญ นอร์มองดี เปอีบาส โอแวน อัลซาส ลอร์แรน เป็นต้น


Vocabulary and expressions in French for regional dancing and dressing: Bretagne, Normandie, Pays Basque, Auvergne, Alsace-Lorraine, and so on
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55