0105120French for Basic French Cuisine Preparation
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเตรียมอาหารฝรั่งเศสเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105112

Course Description
ทักษะการฟังพูด อ่าน และเขียนภาษาฝรั่งเศส คำศัพท์ สำนวน วัจนกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันสำหรับการเตรียมอาหารฝรั่งเศส อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารมื้อค่ำ ไวน์
และศิลปะการดื่มไวน์ ศิลปะการรับประทานอาหารและการจัดโต๊ะอาหารแบบฝรั่งเศส เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารผ่านสื่อภาษาฝรั่งเศสเป็นต้น

Integrated the four French language skills: listening, speaking, reading and writing in daily life, vocabulary, expressions and speech acts concerning the preparation of French cuisine
breakfast, lunch, dinner, supper, wine and its art of drinking, the art of eating and table dressing in French style, kitchen utensils
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet