0105119French for Science 2
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105118

Course Description
ทักษะการฟังพูด อ่าน และเขียนภาษาฝรั่งเศส ศัพท์ สำนวน วัจนกรรมที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและแสวงหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Listening, speaking, reading and writing French, vocabulary, expressions and speech acts as the method of communication and discovering scientific knowledge and technology
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55