0105116French Civilization
อารยธรรมฝรั่งเศส
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และศิลปะแขนงต่าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน


Historical, political, social, economic, educational and art aspects of France from the prehistoric period to the contemporary period
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54