0105104Principle of English Reading
หลักการอ่านภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักการอ่านและฝึกอ่านข้อความภาษาอังกฤษโดยเน้นความเข้าใจโครงสร้างของ ประโยคและความหมายของคำจากบริบท เพื่อให้สามารถเก็บใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่อง


English Principle of English Reading ; practice of reading with an emphasis on understanding about sentence structure and contextual meaning of a word to identify main idea and supporting details
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54