0105104English Reading Techniques
หลักการอ่านภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการอ่านและการฝึกอ่านข้อความภาษาอังกฤษโดยเน้นความเข้าใจโครงสร้างของประโยคและความหมายของคำจากบริบท เพื่อให้สามารถเก็บใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่อง


Reading principle; practice of reading, emphasis is on knowledge about sentence structure and contextual meaning of a word; summarize the main idea and detail
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54