0105104Reading Techniques
หลักการอ่าน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการอ่านและฝึกอ่านข้อความภาษาอังกฤษ โดยเน้นความเข้าใจโครงสร้างของประโยค ของคำจากบริบท เพื่อให้สามารถเก็บใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่องได้


Reading techniques, practice in reading English passages with emphasis on literal comprehension and interpretation of sentence structure and words in contexts to capture main ideas and supporting details
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54