0001016Fundamental French1
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ โครงสร้าง ไวยากรณ์ การเขียน และการอ่านภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารและจุดมุงหมายทางวิชาการ


Basic French vocabulary, structure, writing, and reading for communication and academic purposes.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54