0105004Communicative English Skill
ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สังกัดศูนย์พัฒนาภาษา, -
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ภาษาอังกฤษที่ชัดเจน คล่องแคล่ว เหมาะสมเป็นธรรมชาติในการติดต่อสื่อสาร


Skills in using English for communication in various situations; the use of English with clarity, fluency, appropriateness, and naturalness in communication.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet