0104701Ideas of Humanities and Social Sciences
แนวคิดทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวความคิด มุมมอง และกรอบการอธิบายปัญหาทางวิชาการของนักสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากสำนักคิดต่างๆ เพื่อที่จะทำให้นิสิตสามารถสร้างศักยภาพในการตั้งคำถามการวิจัยได้ดีมากขึ้น และสามารถมองเห็นถึงความสัมพันธ์
ของข้อมูลที่สลับซับซ้อนมากขึ้น

Ideas, viewpoints, and frameworks of problem explanation ot the history and humanities scholars from different
theoretical schools in order to train students to form better research questions and understand amore complex relation of data
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54