0104436History and Foreign Archives about Thailand
ประวัติศาสตร์และเอกสารจดหมายเหตุต่างประเทศที่เกี่ยวกับประเทศไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของประวัติศาสตร์กับเอกสารจดหมายเหตุของต่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


Concepts, definition and significance of history and foreign archives related to Thailand from the past to the present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54