0104436History and Foreign Archives about Thailand
ประวัติศาสตร์และเอกสารจดหมายเหตุต่างประเทศที่เกี่ยวกับประเทศไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของประวัติศาสตร์กับเอกสารจดหมายเหตุของต่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


Concepts, definition and significance of history and foreign archives related to Thailand from the past to the present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55