0104423Principles for Tour Guide
หลักการมัคคุเทศก์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบพื้นฐานของงานมัคคุเทศก์ ปรัชญา บุคลิกภาพ จรรยามารยาทของมัคคุเทศก์ วิธีการพูดในที่ชุมชน การพูดเพื่อนำชม หน้าที่ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ในการรับส่งนักท่องเที่ยว การเตรียมตัวในการนำนักท่องเที่ยวชมสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนการศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างด้านพฤติกรรมและประเภทของนักท่องเที่ยวจำแนกตามวัย เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ศาสนา และวัฒนธรรม

Fundamental elements of tour guide: philosophy, personality, and etiquette: public speaking, taking care of tourists, taking tourists to currency exchange; learning the different types and behaviors of tourists based on age,
gender, education, status, religion and culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55