0104422Apprenticeship
ฝึกงาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต4 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกปฏิบัติงานหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประวัติศาสตร์ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุ รวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม


Apprenticeship with private and government organizations related to local, regional and ASEAN in history, museum, art and culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55